Wwft 2020 speerpunten

Wwft 2020 speerpunten

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

Afgelopen jaar was een turbulent jaar in compliance land. Het begon allemaal eind 2018 toen ING een strafzaak schikte met het OM. ING betaalde 775 miljoen euro om vervolging voor overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. In maart 2019 werd aangekondigd dat de kans bestond dat ook (oud) bestuurders van ING zich voor de rechter zouden moeten verantwoorden. Blijkens de berichten waren er grove fouten gemaakt bij ING en de compliance afdeling zou onderbezet zijn. Toen kort na de ING schikking ook ABN AMRO en de Rabobank in opspraak raakten door soortgelijke mogelijke overtredingen leek het wel alsof Nederland wakker werd geschud. De consensus leek te zijn dat er nu echt iets moest gebeuren.

De Utrechtse hoogleraar Brigitte Unger publiceerde een uitgebreid rapport waaruit bleek dat er jaarlijks bijna 13 miljard euro wordt witgewassen in Nederland. De Tweede Kamer was uitgesproken: bedrijven moeten meer doen om witwassen tegen te gaan. Ook internationaal was de druk groot. Nederland wordt door veel landen gezien als een “witwasparadijs”. Maar wat nu? Moeten alleen de grote banken veranderen? Of moet iedere ondernemer hier iets mee? En wat dan precies?

Plan van aanpak overheid

Op 2 december 2019 startte de openbare consultatie van het wetsvoorstel ‘aanpak witwassen’ van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie. Zij pleiten onder andere voor een meldplicht voor ongebruikelijke transacties voor contante betalingen boven de €3000,-. Ook willen de heren dat het makkelijker wordt om informatie met elkaar te delen. Maar is dit genoeg? Is deze nieuwe wet werkbaar voor een gemiddelde autohandelaar of keuken verkoper? De meldingen worden gedaan bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Accountants moeten deze relatief kleine transacties straks ook gaan melden. Je kunt je voorstellen
dat door deze wetswijziging de hoeveelheid meldingen explosief gaat stijgen. Kan de FIU dit aantal meldingen wel aan? Een hoop vragen moeten nog beantwoordt worden [hier meer informatie over meldingsplichtige instellingen en clientenonderzoek].

De Zuidas kantoren

De grote Zuidas kantoren en de banken hebben geld genoeg om massa’s nieuwe mensen aan te nemen en de compliance afdelingen uit te breiden. Ook is er geld genoeg voor het aanschaffen van de juiste IT-infrastructuren en databases om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Maar hoe zit het met het MKB? Hier is minder budget beschikbaar voor compliance en het juist naleven van dergelijke wet- en regelgeving. Het komt steeds vaker voor dat kleinere kantoren gedwongen moeten fuseren omdat de kleine kantoren de nieuwe regels simpelweg niet aan kunnen.

De belangrijkste punten voor 2020 onder elkaar

1. De 5e anti-witwas richtlijn (5th AML directive)

Deze richtlijn is in Europa al van kracht sinds 09 juli 2018. De lidstaten hebben tot 10 januari 2020 om aan deze richtlijn te voldoen. De belangrijkste toevoegingen aan de al bestaande richtlijn is een beter inzicht in de uiteindelijk begunstigde en een pakket maatregelen met betrekking tot crypto currency.

2. Reikwijdte WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme)

De wijzigingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn worden in Nederland vastgelegd in de wwft. De reikwijdte van deze wet wordt uitgebreid, waardoor meer branches zich moeten gaan houden aan de verplichtingen binnen de wwft. Nieuw zijn bijvoorbeeld aanbieders van kansspelen als zij meer dan €10.000,- contant geld ontvangen van een klant. Ook handelaren die handelen in goederen met een grote waarde (denk aan horloges of dure auto’s) hebben een aangescherpte verplichting omtrent identificatie van de klant bij grote betalingen.

3. UBO register

De datum van inwerkingtreding is 10 januari 2020. Vanaf die datum moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register, via de website van de KvK. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen je organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – gaan ook UBO’s inschrijven.

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  met volledige rechtsbevoegdheid
  met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
 • rederijen


Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen
registratieplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • kerkgenootschappen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder de historische
  rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)


Wie mag de UBO’s inzien?

Iedereen mag het UBO-register tegen betaling inzien. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoeken te doen naar verdachte geldstromen kunnen meer informatie opvragen dan beschikbaar is in het openbare register. Als je het UBO-register wilt bekijken moet je je eerst online registreren en identificeren.

4. Nieuwe regels crypto currency

Aanbieders van crypto diensten vallen vanaf volgend jaar onder de wwft. Dit betekent dat ook deze bedrijven cliëntenonderzoeken moeten doen en dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. De bekende crypto onderneming Coingarden heeft door de aangescherpte regels de handdoek in de ring gegooid. Op dit moment zijn er circa tien cryptobrokers bereid zich te laten registreren bij DNB. Vanaf 2020 vallen alle crypto ondernemers onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) [hier meer informatie over de Financial Intelligence Unit en virtuele betaalmiddelen].

5. Pre-paid kaarten en cadeaukaarten

De verplichtingen rondom prepaidkaarten en cadeaukaarten wordt uitgebreid. In de nieuwe wet worden deze kaarten aangemerkt als ‘elektronisch geld’. Als iemand een kaart gebruikt of ontvangt van meer dan €150,- dient er een cliëntenonderzoek plaats te vinden. Je mag dus geen anonieme kaarten meer weggeven of ontvangen van meer dan €150,-. Dit geldt voor zowel herlaadbare als niet-herlaadbare kaarten. Als jouw organisatie dit soort kaarten boven de €150,- uitgeeft of ontvangt zal jouw organisatie hier een risicobeleid voor moeten ontwikkelen. In dit beleid zal je duidelijk een risicobenadering moeten opnemen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

6. Leidraden Wwft (Wat bent u als ondernemer verplicht in de gaten te houden en op welke wijze onderneemt u actie?)

Leidraad kopers en verkopers van goederen
Leidraad bemiddelaars
Leidraad makelaars/ taxateurs van onroerende zaken
Leidraad domicilieverlening
Leidraad pandhuizen
Leidraad (kandidaat en toegevoegd) notarissen
Leidraad voor accountants en belastingadviseurs
Leidraad advocaten
AFM Leidraad Wwft
DNB leidraad Wwft
Algemene leidraad Wwft
BFT voorbeelden bij de subjectieve indicator

BFT cliëntenonderzoek en de meldingsplicht in 10 stappen
Hieronder de stappen:
1. Welke instelling is WWFT-plichtig
2. Identificeren van de cliënt
3. Verifiëren van de identiteit van de cliënt
4. UBO (artikel 3 en 8 en artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018); leg gegevens vast
5. PEP/PPP (artikel 8 en artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018); leg gegevens vast
6. Maak risicobeleid
7. Monitoring en onderzoek naar herkomst van gelden
8. Introductie cliënt
9. Ongebruikelijke transactie
10. Melden van ongebruikelijke transactie

ADMINISTRATIEKANTOOR ‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

Routebeschrijving en parkeren

Website: https://benefina.nl
E-mail: info@benefina.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

Virtuele rondleiding kantoor A'dam

Routebeschrijving en parkeren

ADMINISTRATIEKANTOOR AALSMEER

Aalsmeerderweg 283-42
1432 CN Aalsmeer
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.