Aanmelden
Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Aalsmeer | Boekhouder Almere | Boekhouder Den Haag | Boekhouder Rotterdam

Aanvullende algemene voorwaarden

Aanvullend op onze algemene voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Beveiliging en privacy

1.1 In het kader van de dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van klanten. Het volledige en actuele privacy statement van ons kan online geraadpleegd worden op https://benefina.nl/privacybeleid/.

1.2 Klant erkent dat wij als incasseur/administrateur een zelfstandige bewaarplicht heeft t.a.v. persoonsgegevens, verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

1.3 Voorzover wij middels de diensten persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doen wij dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Addendum bij deze Aanvullende Algemene Voorwaarden bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door ons.

2. Prijzen

Vanaf 1 januari 2019 zijn de abonnementsprijzen:

€ 59,- per maand voor een Starter tot 60 mutaties per maand.

€ 99,- per maand voor een eenmanszaak tot 60 mutaties per maand.

€ 149,- per maand voor een VOF tot 60 mutaties per maand.

€ 184,- per maand voor een B.V tot 60 mutaties per maand.

Deze abonnementsprijzen worden verhoogd conform de volgende staffel bij het overschrijden van het aantal mutaties (mutatie is het boeken van een in- of verkoopfactuur, bij- of afschrijving bankregel en dergelijke in de boekhoudsoftware).

Per 60 mutaties een meerprijs van € 80,-. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Benefina Groep, 1 januari 2019

Benefina B.V.
Benefina Collect B.V.
iWeb B.V.


A. Addendum Gegevensverwerking ( Bijlage AAV )

Wij zullen bij of in verband met de uitvoering van haar Dienstverlening Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van Privacywetgeving wordt de Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en wij als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door ons.

1. Verplichtingen

Wij verwerken Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door ons gebeurt op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Klant.

2. Subverwerkers

Wij zijn gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits wij ervoor zorg dragen dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op ons rusten op basis van dit Addendum. Wij blijven in deze verhouding aanspreekpunt van de Klant.

3. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen Persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op
grond van dit Addendum en Privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant ons tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

4. Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

5. Datalekken

Wij zullen onverwijld nadat wij kennis hebben genomen van een Datalek, de Klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
i. het Datalek;
ii. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
iii. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
iv. het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
v. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en
vi. de technische maatregelen die door ons zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Wij verstrekken op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

Klant is verplicht om ons actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor ons aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de Telecomwet.

6. Verzoeken van Betrokkenen

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verlenen wij hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat Klant ons daartoe
verzoekt, alle informatie te verstrekken die Klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Klant aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Klant
geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van ons.

7. Back-up van de Persoonsgegevens

Wij maken minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding

Wij verplichten ons, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Wij garanderen dat al onze werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

9. Duur en beëindiging

De verplichtingen van ons uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover wij nog toegang hebben tot Persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zullen wij de aan haar verstrekt Persoonsgegevens vernietigen. Wij kunnen afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Benefina Groep, 1 januari 2019

Benefina B.V.
Benefina Collect B.V.
iWeb B.V.

ADMINISTRATIEKANTOOR ‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

Routebeschrijving en parkeren

Website: https://benefina.nl
E-mail: info@benefina.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

Virtuele rondleiding kantoor A'dam

Routebeschrijving en parkeren

ADMINISTRATIEKANTOOR AALSMEER

Aalsmeerderweg 283-42
1432 CN Aalsmeer
Tel.: +31(0)84 - 86 86 838
Fax: +31(0)84 - 86 86 838

Routebeschrijving bedrijventerrein Aalsmeer

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.